Strona Główna > O programie > Komisja Europejska

KOMISJA EUROPEJSKA

Zarządzanie programem na poziomie cetralnym. Rola Komisji Europejskiej.

Strona Główna > O programie > Komisja Europejska

KOMISJA EUROPEJSKA

Zarządzanie programem na poziomie centralnym. Rola Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, który odpowiada za bieżącą politykę Wspólnoty i podejmuje decyzje związane z wytyczaniem politycznego kierunku działań Unii. Komisja nadzoruje pracę Agencji Wykonawczych oraz zarządza komisyjnymi funduszami. Posiada inicjatywę legislacyjną – uchwala prawo unijne i wydaje rozporządzenia wykonawcze.

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za funkcjonowanie Europejskiego Korpusu Solidarności. Zarządza budżetem i na bieżąco określa priorytety, cele i kryteria dla programu. Ponadto prowadzi i monitoruje wdrażanie programu oraz dokonuje ewaluacji programu na poziomie europejskim. Komisja Europejska ponosi również odpowiedzialność za nadzór i koordynację struktur odpowiedzialnych za wdrażanie inicjatywy na poziomie krajowym.

Na szczeblu europejskim Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej odpowiada za wdrażanie scentralizowanych działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Agencja ta jest odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie tymi projektami od promowania inicjatywy, analizy wniosków o dofinansowanie, monitorowania projektów na miejscu, aż po rozpowszechnianie rezultatów projektów. Komisja Europejska, bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji Wykonawczej, jest również odpowiedzialna za:

• poprawę widoczności i systemowego wpływu Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów;

• zapewnienie zarządzania i finansowania organów i sieci wspierających Europejski Korpus Solidarności;

• zarządzanie zaproszeniami do składania ofert na świadczenie usług w ramach Korpusu, np. ubezpieczenia dla wolontariuszy, kursów językowych, etc.

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI