Home > Organizacje > Wolontariat

WOLONTARIAT

Projekty Wolontariatu – dla kogo?
Typy działań. Warunki udziału dla organizacji.

Strona Główna > Organizacje > Wolontariat

WOLONTARIAT

Projekty Wolontariatu – dla kogo? Typy działań.

Warunki udziału dla organizacji.

 

Wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności

Wolontariat jest jednym z trzech rodzajów działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje mogą złożyć wniosek o realizację działań zarówno wolontariatu indywidualnego, jak i grupowego. Uzyskanie dofinansowania projektu umożliwi wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy realizację działań w swoim kraju lub za granicą. Każda organizacja działająca społecznie może nie tylko wysłać wolontariuszy na projekt za granicę, lecz także gościć wolontariuszy z innych krajów w Polsce i zaangażować ich w swoją codzienną działalność. Aby móc wnioskować o dofinansowanie projektu, organizacja musi posiadać ważny Znak Jakości. Więcej informacji o procedurze przyznawania Znaku Jakości.

Organizacja może również koordynować pracę innych placówek goszczących wolontariuszy, zapewniając im pełne wsparcie przy realizacji projektów wolontariatu.

Dzięki współpracy z wolontariuszami organizacja może rozszerzać swoją działalność, podejmować nowe inicjatywy oraz wspierać młodych ludzi w ich indywidualnym rozwoju, dać im szansę na zdobycie doświadczenia i pracę w innej kulturze. Wolontariusze biorący udział w projekcie muszą mieć: 18-30 lat oraz zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Praca wolontariusza Europejskiego Korpusu Solidarności obejmuje ważne dziedziny i obszary życia. Przede wszystkim jednak działania te powinny odpowiadać na aktualne problemy i potrzeby społeczności lokalnej, grup docelowych organizacji lub otoczenia. Wolontariusz może wziąć udział w projektach ekologicznych, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać akcje na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne. W projektach wolontariackich organizacja może pełnić dwie role: wspierającą i goszczącą (szczegółowe informacje dotyczące obowiązków organizacji można znaleźć w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności -> link do Karty w repozytorium dokumentów) oraz w sekcji Znak Jakości.

Wolontariusz pracuje w organizacji w pełnym wymiarze godzin przez okres od 2 do 12 miesięcy. Jego zadania powinny sprowadzać się do działań na rzecz społeczności lokalnej. Działania mogą być realizowane w kraju zamieszkania  wolontariusza (projekty krajowe) lub poza jego granicami (projekty międzynarodowe). Indywidualny wyjazd wolontariusza nie oznacza, że będzie pracował sam – może zostać włączony w działania innych wolontariuszy, którzy również zdecydowali się na pracę w tej organizacji.

Jeżeli wolontariusz nie czuje się na siłach, by wyjechać do pracy w ramach indywidualnego projektu, obawia się problemów językowych, nikt z jego otoczenia nie korzystał z programu edukacyjnego Unii Europejskiej bądź z innych ważnych przyczyn społecznych nie jest gotowy wyjechać na dłużej niż 2 miesiące, a chciałby spróbować – może skontaktować się z organizacją bądź z Narodową Agencją. Istnieje możliwość  wyjazdu indywidualnego, który może trwać krócej – od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Jeżeli organizacja chciałaby przyjąć grupę wolontariuszy na tzw. workcamp, czyli działania krótkoterminowe, ale bardziej intensywne na rzecz lokalnej społeczności – wolontariat grupowy jest doskonałym wyborem. W tym typie działań udział biorą grupy od 10 do 40 młodych wolontariuszy pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów . Uczestnicy pracują wspólnie przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Co najmniej ¼ grupy musi pochodzić z innego kraju.

 

Korzyści dla organizacji

Zaangażowanie się organizacji w projekty Wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności przyniesie wiele wymiernych korzyści:

wyróżnienie organizacji poprzez nadanie status organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności i uzyskanie Znaku Jakości, co świadczy o tym, że organizacja aktywnie zaangażowała się w pozyskiwanie wolontariuszy, potrafiła sprostać wymaganiom stawianym przez Europejski Korpus Solidarności i przygotowała ciekawą ofertę wolontariacką, z której będą chcieli skorzystać młodzi ludzie

uzyskanie nowej, zewnętrznej perspektywy – zarówno spojrzenia na organizację, jak i jej otoczenie z perspektywy wolontariusza zagranicznego

świeży powiew pomysłów, energii i entuzjazmu

wsparcie w działaniach już realizowanych i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć

zdobycie umiejętności poruszania się w międzynarodowym środowisku

nawiązanie kontaktów z wolontariuszami z innych państw, z organizacjami, które ich wysłały, a także za ich pośrednictwem z innymi podmiotami. Może to skutkować długofalową współpracą, wykraczającą poza ramy programu wolontariackiego

rozbudowanie sieci kontaktów z organizacjami o podobnym profilu działania

wykazanie, że organizacja potrafi pracować metodą projektową, zdobywać granty i zarządzać nimi, co stanowi zdecydowany walor w ocenie działalności podmiotu i sprzyja uzyskiwaniu przez organizację innych form wsparcia swoich działań

uznanie organizacji w oczach lokalnej społeczności – dzięki realizacji takich projektów i ich promocji organizacja stają się rozpoznawalna w swoim środowisku, zdobywa miejscowych sympatyków i wolontariuszy, staje się aktywnym partnerem lokalnych działań

Obszary działania

aktywizacja społeczności lokalnej

promowanie zaangażowania społecznego

promowanie zdrowego trybu życia

ekologia

praca z dziećmi

praca z młodzieżą

praca z seniorami

wspieranie działalności organizacji pozarządowych

praca z mniejszościami etnicznymi, wyznaniowymi

promowanie wartości europejskich, w tym idei solidarności

promowanie innych kultur, idei europejskich, solidarność

praca ze zwierzętami

propagowanie praw człowieka

Typy projektów

Działania wolontariatu mogą być wdrażane w 3 rodzajach projektów:

Projekty Wolontariatu są najbardziej popularnym rodzajem projektu, który umożliwia wnioskodawcom ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności w celu realizacji jednego lub więcej działań wolontariackich. W ramach Projektu Wolontariatu można realizować działania: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wizyty przygotowawcze, działania uzupełniające. Wnioski o dofinansowanie można składać do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności.

Partnerstwa na rzecz wolontariatu to specyficzny rodzaj projektu, który umożliwia doświadczonym organizacjom wolontariackim opracowywanie i wdrażanie długoterminowych projektów w stabilnych warunkach finansowych. Projekty w ramach Partnerstwa na rzecz wolontariatu przyczyniają się również do zwiększenia jakości i liczby miejsc pracy dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty powinny odpowiadać na ważne potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmacniania społeczności, jednocześnie umożliwiając młodym ludziom zdobywanie przydatnych doświadczeń, umiejętności i kompetencji w zakresie rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększania ich szans na zatrudnienie. W ramach Projektu Wolontariatu można realizować działania: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wizyty przygotowawcze. Wnioski o dofinansowanie można składać do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wolontariat Grupowy w obszarach o wysokim priorytecie to odrębny format projektu, który wspiera działania grup wolontariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów tematycznych ustalanych co roku na poziomie UE. Wnioski o dofinansowanie można składać do Agencji Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Miejsca realizacji projektu

Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Gruzja
Mołdawia
Ukraina
Algieria
Egipt
Izrael
Jordan
Liban
Libia
Maroko
Palestyna
Syria
Tunezja

Federacja Rosyjska
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Chorwacja
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa

Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Portugalia
Polska
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Liechtenstein

Dofinansowanie projektu

Koszty podróży – udział w wydatkach związanych z przejazdem wolontariusza z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu i z powrotem. Oferowane dofinansowanie jest proporcjonalne do pokonywanej przez wolontariusza odległości, a oblicza się je używając tzw. Kalkulator odległości KE

Wsparcie organizacyjne – koszty zarządzania projektem: wydatki związane z zarządzaniem projektem przez organizację (m.in. planowane, komunikacja i współpraca z partnerami projektowymi, koszty administracyjne)

Koszty działań – wydatki związane bezpośrednio z realizacją konkretnych działań wolontariackich (przygotowanie, monitoring i wsparcie wolontariuszy, uznawalność efektów uczenia się), włącznie z kosztami pobytu wolontariuszy (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny)

 Wsparcie procesu włączania– koszty związane z udziałem w projekcie wolontariuszy z mniejszymi szansami, wywodzących się z grup/środowisk nieuprzywilejowanych (np. przygotowania, wzmocniona opieka mentorska, monitoring i wsparcie, uznawalność efektów uczenia się), z wyłączeniem kosztów utrzymania

Kieszonkowe – środki na dodatkowe, osobiste wydatki wolontariuszy

Wsparcie językowe– wydatki związane z nauką przez wolontariusza języka, w którym realizowany będzie projekt, przed i/lub w trakcie realizacji działania. Ma formę kursu online lub nauki zorganizowanej przez organizację goszczącą, w zależności od języka projektu

Koszty nadzwyczajne – dodatkowe wsparcie finansowe do szczególnie drogich kosztów podróży (dotyczy najbardziej oddalonych regionów); kosztów wiz oraz kosztów otrzymania wizy, szczepień i zaświadczeń lekarskich tam, gdzie są one konieczne. Dotyczy również kosztów związanych z uczestnictwem młodzieży z mniejszymi szansami lub specjalnymi potrzebami zdrowotnymi w takim zakresie, w jakim nie można ich zakwalifikować do innych kategorii budżetowych

Koszty działań uzupełniających – maksymalnie 80% kosztów zaplanowanych w projekcie działań uzupełniających (tylko w Projektach Wolontariatu)

Uezpieczenie – uczestnicy międzynarodowych działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności objęci są bezpłatnym programem ubezpieczeniowym oferującym ochronę w zakresie KL, NNW, Assistance. Ten element nie wchodzi do budżetu projektu, jest finansowany bezpośrednio przez Komisje Europejską

Znak Jakości

Każda organizacja, która planuje zaangażować się w projekty wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności musi uzyskać Znak Jakości.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami programu. W zależności od typu działań, w jakie organizacja chce się zaangażować i roli, którą chce pełnić w Europejskim Korpusie Solidarności, może wystąpić o poniższe typy Znaku Jakości:

Znak Jakości dla projektów wolontariatu – rola organizacji wspierającej

Znak Jakości dla projektów wolontariatu – rola organizacji goszczącej.

Szczegółowe informacje na temat procedury uzyskiwania Znaku Jakości znajdują się w zakładce Znak Jakości.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Po uzyskaniu Znaku Jakości organizacja może wnioskować o dofinansowanie projektów w ramach konkursów wniosków. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności ogłaszane są 3 terminy naboru wniosków o dofinansowanie: w lutym, kwietniu i październiku. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

Formularze wniosków o dofinansowanie znajdują się w zakładce Konkurs wniosków.

 

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z kim organizacja może skonsultowac projekt?

Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące formalności, wyjaśnią zasady i rozwieją wątpliwości. Lista kontaktów znajduje się tu. Pytanie można zadać również drogą mailową. Wiadomości prosimy przesyłać na adres eks@frse.org.pl oraz za pomocą formularza Zdaj pytanie.

Ilu wolontariuszy może przyjąć jedna organizacja?

Informacja o maksymalnej liczbie wolontariuszy, których może gościć organizacja, znajduje się w decyzji dotyczącej przyznania Znaku jakości lub Akredytacji Organizacji Wolontariatu Programu Erasmus+. Organizacje są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania tej liczby.

Czy szkoła może gościć wolontariuszy?

Wasza szkoła chciałaby zaangażować w swoje działania wolontariuszy, ale nie wiecie, czy to jest zgodne z prawem?

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nie reguluje kwestii włączenia wolontariusza w prace szkoły, reguluje ją jednak ustawa: prawo oświatowe.  Zgodnie z interpretacją tej ustawy, wolontariusze mogą być zaangażowani tylko w określone szkolne zajęcia. Z udziałem wolontariuszy mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. Poniżej znajduje się cytat z ustawy, określający, w którą część pracy szkoły mogą włączać się wolontariusze.

Ustawa: prawo oświatowe

Art. 109.

  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

(…)

  1. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI