Home > Młodzież > Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest Europejski Korpus Solidarności? Cele i rodzaje działań. Ważne informacje dla uczestników projektów.

Strona Główna > Młodzież> Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Zostań wolo!, Działaj lokalnie! Znajdź staż!

Ważne informacje dla uczestników projektów.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej. Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na postawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w trzech różnych rodzajach działań. Pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają na wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. Projekty te można również realizować w Polsce. Staże i miejsca pracy umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w polskiej lub zagranicznej instytucji, której działania związane są z sektorem solidarnościowym. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów działań i ich typy znaleźć można w kolejnych zakładkach. Na stronie znajdują się także informacje dotyczące obszarów tematycznych możliwego zaangażowania, zasad finansowania oraz miejsc, do których można wyjechać.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak działa Europejski Korpus Solidarności?

Do Europejskiego Korpusu Solidarności należą młodzi ludzie, którzy wyrazili swoje zainteresowanie udziałem w projektach solidarnościowych, akceptują misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi.

Kiedy się zarejestrujesz, Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności, a organizacje będą mogły wyszukiwać w bazie danych odpowiednich kandydatów. Organizacje będą następnie proponować wybranym przez siebie kandydatom uczestnictwo w realizowanych przez nie projektach.

Komisja Europejska zaprosi organizacje do ubiegania się o dofinansowanie lub inne wsparcie dla tych projektów, które wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności i są zgodne z jego zasadami. Po zatwierdzeniu projektu danej organizacji uzyska ona dostęp do danych wszystkich zarejestrowanych w systemie kandydatów, aby spośród nich wybrać młodych ludzi, których profil najlepiej odpowiada założeniom danego projektu. Następnie organizacja ta skontaktuje się z wybranymi kandydatami, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Wszystkie organizacje zostaną poddane kontroli, zanim zostaną upoważnione do realizacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów.

W zależności od rodzaju projektu oraz wiedzy i doświadczenia, jakie posiadasz, przed wyjazdem możesz mieć możliwość odbycia szkolenia zorganizowanego przez Europejski Korpus Solidarności.

Żródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat – zanim skończysz 31 lat, Twój udział w projekcie musi zostać zakończony.

Musisz również legalnie przebywać w jednym z krajów UE lub jednym z następujących krajów: była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, lub posiadać jego obywatelstwo.

Takie są podstawowe kryteria członkostwa w Europejskim Korpusie Solidarności. W zależności od rodzaju projektu i sposobu jego finansowania mogą obowiązywać dodatkowe warunki odnoszące się do wieku, prawa pobytu lub obywatelstwa.

Zródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Dołącz do Kropusu!

Aby dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności należy zalogować się w bazie. Można znaleźć tam ciekawe oferty projektów, w które możecie się zaangażować.
Więcej informacji znajdziecie tu: https://europa.eu/youth/solidarity_pl

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI