Home > O programie > Narodowa Agencja

NARODOWA AGENCJA

Instytucja zarządzająca Europejskim Korpusem Solidarności w Polsce.

Rola i zadania.

Strona Główna > O programie > Narodowa Agencja

NARODOWA AGENCJA

Instytucja zarządzająca Europejskim Korpusem Solidarności w Polsce.

Rola i zadania.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest Narodową Agencją Programów: Europejski Korpus Solidarności i Erasmus+. Swoją działalność rozpoczęła w 1993 roku. Programy, którymi zarządza FRSE dają możliwość zdobycia wiedzy formalnej na wszystkich poziomach edukacji oraz poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia nowych doświadczeń metodami edukacji pozaformalnej i praktycznej. Projekty te dają szansę uczestnikom na rozwijanie swoich pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

Rola Narodowej Agencji w Europejskim Korpusie Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest wdrażany głównie w ramach zarządzania pośredniego, co oznacza, że Komisja Europejska powierza zarządzanie programem Agencjom Narodowym. Uzasadnieniem tego podejścia jest umiejscowienie Europejskiego Korpusu Solidarności jak najbliżej beneficjentów i dostosowanie się do różnorodności każdego kraju.

Narodowe Agencje promują i wdrażają Europejski Korpus Solidarności na poziomie krajowym i działają jako łącznik między Komisją Europejską a organizacjami uczestniczącymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Ich zadaniem jest:

• informowanie na temat Europejskiego Korpusu Solidarności;

• zarządzanie sprawiedliwym i przejrzystym procesem oceny wniosków o dofinansowanie;

• monitorowanie procesu wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności;

• zapewnianie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom realizującym projekty;

• współpraca z innymi Narodowymi Agencjami i Komisją Europejską;

• promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników programu na poziomie lokalnym i krajowym.

Ponadto Agencje Narodowe wspierają jakość realizowanych projektów przez prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej dla nowych i doświadczonych organizacji. Pełnią również istotną rolę w kształtowaniu synergii pomiędzy polityką Unii Europejskiej dotyczącą młodzieży a działaniami Europejskiego Korpusu Solidarności na poziomie krajowym. Rolą Narodowych Agencji jest również podejmowanie działań, które przyczynią się do wzrostu wpływ europejskiego Korpusu Solidarności. Narodowe Agencje prowadzą również działania zwiększające udział młodzieży z mniejszymi szansami w programie.

Podejście wspierające Agencji Narodowych ma na celu przeprowadzenie użytkowników przez wszystkie fazy, od pierwszego kontaktu z Europejskim Korpusem Solidarności, poprzez proces składania wniosków, aż do realizacji projektu oraz złożenia raportu końcowego. Zasada ta nie jest sprzeczna ze przejrzystością procedur udzielania dofinansowania. Opiera się raczej na założeniu, że w celu zagwarantowania równych szans dla wszystkich uczestników konieczne jest udzielenie większego wsparcia niektórym grupom docelowym poprzez doradztwo i monitorowanie.

Inne role FRSE

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, którym ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. W 2018 roku Fundacja stała się również Narodową Agencją Europejskiego Korpusu Solidarności.

Fundacja realizuje również europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera także współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE była też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nie tylko programy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje wiele wydarzeń o charakterze edukacyjnym w Polsce. Narodowa Agencja od lat realizuje konkursy, których celem jest promowanie rezultatów projektów. Flagowymi inicjatywami są EDUinspiracje (w tym EDUinspirator oraz EDUinspiracje – Media), a także European Language Label oraz SElfie+. Ponadto organizacja posiada duże doświadczenie jako koordynator obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizator wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Warto również zwrócić uwagę na działalność wydawniczą Fundacji. Obecnie organizacja wydaje dwa bezpłatne czasopisma o tematyce edukacyjnej: „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”.

Potwierdzona jakość

Od 2011 roku FRSE posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi. Uzyskanie certyfikatu było poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami w zakresie wprowadzania polityki jakości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dostosowania wewnętrznych procedur fundacyjnych do nowoczesnych narzędzi zarządzania. Certyfikat został odnowiony w roku 2014. W maju 2018 roku przyznany został certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji dokonany był 11.10.1993 r. Fundacja działa na podstawie statutu oraz Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest również uczestnikiem programu Rzetelna Firma, prowadzonego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Certyfikat rzetelności można sprawdzić na wizytówce FRSE w systemie.

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI