Strona Główna > O programie > O korpusie

O KORPUSIE

Geneza Europejskiego Korpusu Solidarności. Zasięg i możliwości Programu.

Strona Główna > O programie > O korpusie

O KORPUSIE

Geneza Europejskiego Korpusu Solidarności. Zasięg i możliwości Programu.

Europejski Korpus Solidarności

Komisja Europejska uruchomiła nowy program skierowany do organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro

Europejski Korpus Solidarności wystartował już w 2016 r. jako inicjatywa umożliwiająca młodym ludziom w wieku 18-30 zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania solidarności w całej Europie. Dotychczas działania finansowane były z różnych programów europejskich. Do chwili obecnej ponad 60 000 młodych ludzi zarejestrowało się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, ponad 5 000 zaczęło realizować już swoje projekty.

28 państw członkowskich Unii Europejskiej może w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności. Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla organizacji z państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, krajów kandydujących do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich.

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.

Solidarność można rozumieć jako poczucie odpowiedzialności za innych i gotowość poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi.

Nowy program, nowe możliwości

Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży i organizacjom możliwość zaangażowania się w:

Projekty wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. W praktyce oznacza to zwiększanie ich szanse zatrudnienie.

Wolontariusze mogą realizować swoje projektu w kraju lub za granicą. Niezbędne jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

Charakterystyka:

Długość pobytu wolontariuszy: 2-12 miesięcy
Zasięg geograficzny: kraje UE, Kraje Partnerskie
Finansowanie w ramach projektu: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne

Staże i miejsca pracy są działaniami, które zapewniają młodym ludziom możliwości pracy, pomagając im w zdobywaniu umiejętności i doświadczenia, podnosząc tym samym ich szanse na rynku pracy i ułatwiając wchodzenie na rynek pracy. Oferty miejsc pracy i staży dotyczą sektora solidarnościowego. Organizacje mogą wnioskować o dofinansowanie na miejsca pracy lub stażu dla młodego człowieka. Projekty mogą być realizowane w kraju lub za granicą. Niezbędne jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

Charakterystyka:

Długość pobytu pracownika/stażysty: 2-12 miesięcy
Zasięg geograficzny: kraje UE
Finansowanie w ramach projektu: koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne, dodatek relokacyjny

Projekty Solidarności są tworzone i realizowane przez grupę co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzież realizuje inicjatywę lokalną, która jest odpowiedzią na wyzwania danej społeczności czy regionu. Zagadnienia obejmują tematy istotne dla młodzieży.
Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy i muszą odbywać się w kraju zamieszkania uczestników projektu. Młodzi ludzie, którzy chcą utworzyć grupę realizującą Projekt Solidarności, muszą zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie ma górnego ograniczenia liczby uczestników. Grupa samodzielnie decyduje o metodach pracy i sposobie zarządzania projektem.

Projekt Solidarności powinien być bezpośrednio powiązany z lokalną społecznością, w której młodzi uczestnicy żyją, aby odpowiedzieć na problemy i wyzwania wokół nich. Wraz z rozwiązywaniem lokalnych wyzwań Projekt Solidarności powinien również wyraźnie wykazać europejską wartość dodaną poprzez zajęcie się priorytetami zidentyfikowanymi na poziomie europejskim.

Charakterystyka:

Długość projektu: 2-12 miesięcy
Zasięg geograficzny: Polska
Dofinansowanie: koszty zarządzania projektem, koszty wsparcia, koszty nadzwyczajne

Europejski Korpus Solidarności w liczbach

90% środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczone będzie na Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności, 10% na Staże i miejsca pracy

20% środków Korpusu będzie przeznaczone na działania krajowe

Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro

Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą się zarejestrować na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza jego granicami przez okres od 2 do 12 miesięcy

Szczególnie ważne będą działania angażujące młodzież z mniejszymi szansami

Komisja Europejska 11 czerwca 2018 przedstawiła propozycję budżetu dla Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020. Zaplanowano ponad 1.26 mld euro, które umożliwia udział 350 000 osób w Europejskim Korpusie Solidarności. Parlament Europejski zatwierdził  zasady nowego programu 11 września 2018 roku.

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI