Strona Główna > Organizacje > Znak Jakości po 2020

ZNAK JAKOŚCI PO 2020

Nowości i zmiany

Strona Główna > Organizacje > Znak Jakości po 2020

ZNAK JAKOŚCI PO 2020

Nowości i zmiany

Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w latach 2021-2027

W Europejskim Korpusie Solidarności 2021 – 2027, Znak Jakości zachowuje swoje dotychczasowe zasady i funkcje. Jego znaczenie istotnie się zwiększa, ponieważ procedura przyznawania dofinansowań na realizację projektów wolontariatu będzie opierać się właśnie na Znaku Jakości.

Wszystkie organizacje realizujące projekty wolontariatu muszą posiadać Znak Jakości. Możliwe jest uzyskanie różnych ról Znaku Jakości:

Organizacja wspierająca – rolą organizacji jest przede wszystkim koordynowanie całego procesu związanego z realizacją projektu wolontariatu, tj. zaczynając od złożenia wniosku o dofinansowanie, przez zarządzanie projektem, koordynowanie partnerów projektu, zapewnienie szkoleń i niezbędnego wsparcia wolontariuszom, po przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz zadbanie o rozpowszechnianie rezultatów projektu i rozliczenie finansowe. Organizacja wspierająca ma za zadanie również wsparcie wolontariusza przed wyjazdem i po jego powrocie z wolontariatu.

Organizacja goszcząca – rolą organizacji jest przede wszystkim zapewnienie pracy wolontariuszowi i zadbanie o odpowiednie warunki oraz narzędzia do jej wykonania.

Organizacja może łączyć role organizacji wspierającej i goszczącej.

Organizacja liderska (leading organisation) – otrzymując ten status organizacja zyskuje uprawnienie do samodzielnego przygotowywania i składania wniosków o dofinansowania projektów wolontariatu dla wszystkich rund konkursowych programu.

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania Znaku Jakości jest podjęcie przez organizację decyzji, czy zamierza samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie. Wprowadzi to wyraźne rozróżnienie pomiędzy tymi organizacjami, które ubiegają się o dofinansowanie i są odpowiedzialne za jego wykorzystanie (organizacje liderskie), a tymi, które uczestniczą w działaniach jako partnerzy (organizacje partnerskie).

Formularz o przyznanie Znaku Jakości będzie podzielony na moduły, umożliwiając wnioskodawcom odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedniego typu Znaku Jakości i ról, o które się ubiegają (tj. wolontariat – organizacja goszcząca/organizacja wspierająca – organizacja liderska/organizacja partnerska). Organizacje aplikujące będą oceniane na podstawie zestawu dodatkowych kryteriów przypisanych do danego Znaku Jakości. W przeciwieństwie do organizacji partnerskich, organizacje aplikujące będą musiały wykazać, że są w stanie prowadzić wysokiej jakości projekty oraz posiadają strategię realizacji założonych celów.

Proponowane drogi przejścia do kolejnej edycji programu

1. Przedłużenie ważności posiadanego Znaku Jakości

Znaki Jakości (ESC52) przyznane organizacjom w latach 2018 – 2020 pozostają ważne do dnia 31.12.2027, czyli do końca nowego programu.

Przedłużone Znaki Jakości / akredytacje nie dają organizacjom uprawnienia do samodzielnego składania wniosków o dofinansowania. Aby móc samodzielnie aplikować o środki, organizacje muszą uzyskać Znak Jakości jako organizacja liderska.

2. Uproszczona procedura składania wniosku o Znak Jakości

Organizacje posiadające obecnie Znak Jakości i chcące składać wnioski o fundusze w charakterze organizacji liderskich w nowej edycji programu, będą musiały złożyć wniosek o Znak Jakości w ramach uproszczonej procedury składania wniosków. W takim przypadku organizacje wypełnią w formularzu wniosku jedynie moduły przeznaczone dla organizacji wnioskujących o środki.

Organizacje, które z sukcesem przejdą tę procedurę, będą mogły występować jako organizacje aplikujące przez cały okres trwania przyszłego programu. Podobnie organizacje posiadające obecnie Znak Jakości i chcące rozszerzyć jego zakres i/lub role, będą musiały wypełnić wyłącznie odpowiednie sekcje w formularzu wniosku.

3. Pełna procedura wnioskowania o Znak Jakości

Procedura ta dotyczyć będzie organizacji:

  • które nie miały jeszcze kontaktu z projektami wolontariatu;
  • organizacji, których akredytacja wygasła przed 31.12.2020.
  • w dalszej perspektywie, także tych organizacji, których akredytacja została automatycznie przedłużona do 31.12.2021. Aby móc kontynuować realizację projektów wolontariatu po roku 2021, organizacje te będą musiały uzyskać odpowiedni Znak Jakości.

Oznacza to w praktyce:

  • Organizacje partnerskie: Organizacje posiadające akredytację Erasmus+ będą mogły brać udział w projektach finansowanych w obecnym programie i nowym Europejskim Korpusie Solidarności w charakterze organizacji partnerskich do 31 grudnia 2021 r.
  • Organizacje beneficjenci: Organizacje posiadające akredytację Erasmus+, które będą chciały wnioskować o środki w nowym programie będą musiały złożyć wniosek o przyznanie Znaku Jakości. W przypadku uzyskania Znaku Jakości, zastąpi on dotychczas posiadaną akredytację Erasmus+.

Beneficjenci realizujący projekty dofinansowane w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności posiadające akredytację Erasmus+ będą mogły dokończyć swoje projekty z posiadaną akredytacją, nawet jeżeli projekty będą realizowane po grudniu 2021 r.

Nowy formularz wniosku o przyznanie Znaku Jakości na okres trwania przyszłego programu (uwzględniający nową rolę organizacji liderskiej) zostanie opublikowany razem z ogólnym konkursem wniosków Europejskiego Korpusu Solidarności na rok 2021.

infografika_do_pobrania

KOMUNIKAT Narodowej Agencji_do_pobrania

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.