Strona Główna > Młodzież > Praca/staże zawodowe

STAŻE I MIEJSCA PRACY

Nowe działanie, nowe możliwości. Co możesz zyskać biorąc w nim udział?

Strona Główna > Młodzież > Praca/staże zawodowe

STAŻE I MIEJSCA PRACY

Nowe działanie, nowe możliwości. Co możesz zyskać biorąc w nim udział?

Staże i miejsca pracy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. To działania, które zapewniają młodym ludziom możliwość pracy lub odbycia stażu w instytucjach w Polsce lub za granicą. Zaangażowane w ten rodzaj działań Europejskiego Korpusu Solidarności pomoże zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć doświadczenia, podnieść kompetencje i zwiększyć szanse na rynku pracy. Jeśli skończyłeś 18 lat i nie przekraczasz jeszcze 30. roku życia, chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe lub podnieść zdobyte już kwalifikacje i jesteś gotowy na nowe wyzwania – to działanie dla Ciebie! Weź udział w stażu zawodowym bądź podejmij pracę w wybranej instytucji w kraju lub za granicą. Nie musisz posiadać dyplomu, wymogiem nie jest też doświadczenie zawodowe, wystarczy, że wybierzesz sobie profil instytucji, w której chcesz pracować i nastawisz się pozytywnie na nowe doświadczenia. Masz do wyboru dwie opcje: możesz wziąć udział w kilkumiesięcznym stażu zawodowym bądź podjąć pracę w instytucji, której działalność związana jest z sektorem solidarnościowym. Nie musisz się martwić o trudne początki. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w projekcie stażu lub podejmie pracę w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności otrzyma odpowiednie wsparcie przed wyjazdem. W czasie projektu będzie uczestniczyć w szkoleniu, które pomoże ustalić zawodowe priorytety i wyznaczyć drogę do ich realizacji. Projekt zakończysz nie tylko z wzbogaconym doświadczeniem zawodowym, atrakcyjniejszym CV i nowymi kompetencjami, lecz także z poczuciem gotowości na nowe wyzwania zawodowe.

Staż to praca w pełnym wymiarze czasu (zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się instytucja, która cię zatrudni). Staż może trwać od 2 do 6 miesięcy. Ten rodzaj działalności obejmuje komponent uczenia się i szkolenia, aby pomóc Ci zdobyć odpowiednie doświadczenie, celem stażu jest rozwijanie kompetencji przydatnych w rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym. Staż powinien opierać się na pisemnej umowie o stażu zawartej na początku stażu zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi w kraju, w którym się odbywa. Stażysta nie może zastępować pracownika i powinien być wynagradzany przez organizację przyjmującą. W uzasadnionych przypadkach staż może być przedłużony do 12 miesięcy. Uzasadnione przypadki obejmują przede wszystkim sytuacje, gdy twój udział w przedłużonym stażu przyczyniłby się do zwiększenia twojego doświadczenia i rozwinięcia kompetencji.

Praca to działanie w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się instytucja, która cię zatrudni). Działanie to może trwać od 3 do 12 miesięcy. Praca jest wynagradzana przez organizację przyjmującą. Wsparcie finansowe dla organizacji, która przyjmuje pracownika w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności nie przekracza dwunastu miesięcy, nawet jeśli okres obowiązywania umowy o pracę przekracza dwanaście miesięcy. Działania w ramach tych projektów obejmują część dotyczącą nauki oraz szkolenia i opierają się na pisemnej umowie o pracę, która respektuje wszystkie warunki zatrudnienia określone w prawie krajowym lub obowiązujących układach zbiorowych lub w obu krajach kraju, w którym praca jest wykonywana. Staże i praca mogą być podejmowane poza krajem zamieszkania uczestnika (projekty zagraniczne) lub w Polsce (projekty krajowe).

Dzięki udziałowi w projekcie

zdobędziesz cenne doświadczenie i zrobisz pierwsze kroki na rynku pracy

jeżeli już pracowałeś, będziesz mógł podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć cenne doświadczenie

będziesz pracował w firmie/instytucji, która zajmuje się ważnymi społecznie kwestiami 

zdobędziesz doświadczenie i kompetencje w zakresie rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, edukacyjnego, jednocześnie dzięki zdobytemu doświadczeniu podniesiesz swoją pozycję na rynku pracy

pomożesz przezwyciężać i walczyć z wyzwaniami oraz problemami społecznymi

nauczysz się podejmować inicjatywę i będziesz bardziej przedsiębiorczy

będziesz bardziej świadomy społecznie

podniesiesz poczucie własnej wartości

jeżeli zdecydujesz się na pracę lub staż za granicą, lepiej poznasz język obcy, poszerzysz międzykulturowe horyzonty, zrozumiesz, czym są w praktyce wartości Unii Europejskiej

zwiększysz swoją motywację do dalszego zaangażowania w działania solidarnościowe

Możesz wyjechać do

Do krajów członkowskich UE

Masz zapewnione

refundację kosztów podróży

finansowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań

kieszonkowe na prywatne wydatki (relocation allowance)

wsparcie w nauce języka (kurs online lub zajęcia z nauczycielem)

refundację ewentualnych kosztów wizowych, szczepień i zaświadczeń lekarskich

refundację kosztów związanych z uznawalnością dyplomów i kwalifikacji zawodowych (dokumenty, tłumaczenia, testy, opłaty administracyjne itp.)

ubezpieczenie w ramach specjalnego pakietu

udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Agencje /centra SALTO

na zakończenie działania certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności

Musisz zadbać o

ważność dokumentów, którymi posługujesz się na co dzień (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)

postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji

zapoznaj się z lokalnymi przepisami prawa pracy, adekwatnymi do Twojej formy zatrudnienia

zapoznaj się z podstawowymi przepisami kraju goszczącego; jesteś pełnoletni i wszelka odpowiedzialność za ewentualne naruszenia będzie spoczywała na tobie.

Mogę jechać

Żeby wyjechać na projekt wolontariatu musisz spełniać kryterium wieku, a więc w momencie wyjazdu na projekt musisz mieć ukończone 18 lat i nie możesz skończyć 30. Drugim warunkiem jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat – zanim skończysz 31 lat, Twój udział w projekcie musi zostać zakończony. Musisz również legalnie przebywać w jednym z krajów UE lub jednym z następujących krajów – była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja – lub posiadać jego obywatelstwo. Takie są podstawowe kryteria członkostwa w Europejskim Korpusie Solidarności. W przypadku niektórych projektów mogą jednak obowiązywać dodatkowe warunki w zależności od rodzaju projektu i sposobu jego finansowania odnoszące się do wieku, prawa pobytu lub obywatelstwa. źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Do czego się zobowiązuję wraz z przystąpieniem do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Jeśli przystąpisz do Europejskiego Korpusu Solidarności, zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że akceptujesz misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązujesz się działać w zgodzie z nimi. Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności. Przy rejestracji zostaniesz poproszony o podanie kilku podstawowych informacji o sobie i poinformowanie nas, jakiego rodzaju projekty by Cię interesowały oraz jakiego rodzaju wiedzę i doświadczenie mógłbyś wnieść jako uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie uzupełnisz informacje o swoim profilu, wskazując m.in. okresy, w których mógłbyś wziąć udział w projektach. Informacje te możesz aktualizować w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje, które Komisja Europejska upoważniła do realizowania projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskają dostęp do Twoich danych, jeśli będą szukać potencjalnych wolontariuszy lub współpracowników do swoich projektów. Kiedy dana organizacja skontaktuje się z Tobą, żeby zaoferować Ci stanowisko w ramach swojego projektu, nie musisz tej oferty przyjmować. Decyzję w sprawie zaangażowania się w dany projekt podejmujesz wyłącznie Ty. Jeśli nie będziesz już chciał być brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, możesz w dowolnym czasie zalogować się do swojego konta i tymczasowo ukryć swój profil albo całkowicie usunąć swoje konto. Możesz też dezaktywować funkcję otrzymywania wiadomości elektronicznych i innych powiadomień. źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Na czym polega różnica pomiędzy wolontariatem a rozwojem zawodowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części: pierwsza z nich to projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych unijnych programów finansowania. W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach. W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów. Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, lecz innego rodzaju wsparcie w zależności od programu, z którego finansowany jest wyjazd, na przykład w postaci pokrycia kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania. Młodzi ludzie biorący udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie). Będą oni podlegać przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują. Więcej informacji na temat zatrudnienia w różnych krajach UE znajdziesz w portalu “Twoja Europa”. Osoby zatrudnione w charakterze uczniów lub stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety. źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Gdzie znajdę oferty staży i miejsc pracy?

Kliknij „Znajdź pracę” w części „Osoby poszukujące pracy” w portalu EURES. Zaznacz „Praca społeczna” w rubryce „Kontekst solidarności”, użyj filtrów i przeprowadź wyszukiwanie. źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI