Home > Organizacje > Praca/staże zawodowe

STAŻE I MIEJSCA PRACY

Nowe działanie, nowe możliwości. Korzyści dla organizacji.

Strona Główna > Organizacje > Praca/staże zawodowe

STAŻE I MIEJSCA PRACY

Nowe działanie, nowe możliwości. Korzyści dla organizacji.

Staże i miejsca pracy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. To działanie, które pozwala zarówno uczestnikowi, jak i organizacji rozwinąć swoje doświadczenia. Organizacja, która przyjmuje stażystę bądź pracownika w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zyskuje nie tylko wsparcie, lecz także świeże spojrzenie na dotychczasowe działania. Młodzi ludzie zaangażowani w codzienną pracę organizacji wnoszą optymizm, nową perspektywę, chęć działania i rozwoju. Instytucje decydujące się na zaangażowanie w projekty Staży i miejsc pracy niczego nie tracą, a zyskać mogą wiele.

Organizacja, która chciałaby przyjąć stażystę lub pracownika powinna prowadzić swoje działania w sektorze solidarnościowym. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności instytucja może przyjąć do pracy stażystę lub pracownika w wieku od 18 do 30 lat. Może to być zarówno osoba przebywająca na terenie Polski, jak i obywatel krajów Unii Europejskiej.

Organizacja, która wyraża chęć przyjęcia stażysty lub pracownika powinna aplikować o Znak Jakości, który potwierdzi przygotowanie instytucji do przyjęcia uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności. Szczegółowy opis procesu przyznawania Znaku Jakości można znaleźć w sekcji Znak Jakości.

Staż to praca w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się instytucja, która gości stażystę). Staż może trwać od 2 do 6 miesięcy

ten rodzaj działalności obejmuje komponent uczenia się i szkolenia, aby pomóc stażyście odpowiednie doświadczeni

celem stażu jest rozwijanie kompetencji przydatnych w rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym stażysty

staż powinien opierać się na pisemnej umowie o stażu zawartej na początku stażu zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi w kraju, w którym odbywa się staż

stażysta nie może zastępować pracownika i powinien być wynagradzany przez organizację przyjmującą

W uzasadnionych przypadkach staż może być przedłużony do 12 miesięcy. Uzasadnione przypadki obejmują przede wszystkim sytuacje, gdy  udział stażysty w przedłużonym stażu przyczyniłby się do zwiększenia jego doświadczenia i rozwinięcia kompetencji.

Praca to działanie w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się instytucja, która cię zatrudni). Działanie to może trwać od 3 do 12 miesięcy

praca jest wynagradzana przez organizację przyjmującą

wsparcie finansowe dla organizacji, która przyjmuje pracownika w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności nie przekracza dwunastu miesięcy, nawet jeśli okres obowiązywania umowy o pracę przekracza dwanaście miesięcy

działania w ramach tych projektów obejmują część dotyczącą nauki oraz szkolenia i opierają się na pisemnej umowie o pracę, która respektuje wszystkie warunki zatrudnienia określone w prawie krajowym lub obowiązujących układach zbiorowych lub w obu krajach kraju, w którym praca jest wykonywana.

Staże i praca mogą być podejmowane poza krajem zamieszkania uczestnika (projekty zagraniczne) lub w Polsce (projekty krajowe).

Korzyści dla organizacji

Zaangażowanie się w projekty Staży i miejsc pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności przyniesie organizacji/firmie wiele wymiernych korzyści:

wyróżnienie organizacji poprzez status organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności i Znak Jakości, co świadczy o tym, że organizacja/firma aktywnie zaangażowała się w pozyskiwanie pracowników/stażystów, potrafiła sprostać wymaganiom stawianym przez Europejski Korpus Solidarności i przygotowała ciekawą ofertę pracy/stażu, z której zechcieli skorzystać młodzi ludzie

świeży powiew pomysłów, energii i entuzjazmu

podejmowanie nowych inicjatyw i wsparcie w działaniach już realizowanych

W przypadku zaangażowania się w projekty międzynarodowe:

uzyskanie nowej, zewnętrznej perspektywy – zarówno spojrzenia na organizację, działania, jak i jej otoczenie z dystansu zagranicznego pracownika

zdobycie umiejętności poruszania się w międzynarodowym środowisku

Obszary działania

aktywizacja społeczności lokalnej

promowanie zaangażowania społecznego

promowanie zdrowego trybu życia

ekologia

praca z dziećmi

praca z młodzieżą

praca z seniorami

wspieranie działalności organizacji pozarządowych

praca z mniejszościami

promowanie innych kultur

idei europejskich

solidarność

praca ze zwierzętami

Miejsca realizacji projektu

Kraje członkowskie UE

Dofinansowanie projektu

Koszty podróży – udział w wydatkach związanych z przejazdem uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu i z powrotem. Oferowane dofinansowanie jest proporcjonalne do pokonywanej przez uczestnika odległości, a oblicza się je używając tzw. Kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską.

Wsparcie organizacyjne – koszty zarządzania projektem: wydatki związane z zarządzaniem projektem przez pracodawcę (m.in. planowane, komunikacja i współpraca z partnerami projektowymi, koszty administracyjne)- koszty działań – wydatki powiązane bezpośrednio z realizacją konkretnych działań o charakterze stażu lub pracy (przygotowania, monitoring i wsparcie wolontariuszy, uznawalność efektów uczenia się), z wyłączeniem kosztów utrzymania uczestnika

Wsparcie procesu włączania – koszty związane z udziałem w projekcie uczestników z mniejszymi szansami, wywodzących się z grup/środowisk nieuprzywilejowanych (np. przygotowania, wzmocniona opieka mentorska, monitoring i wsparcie, uznawalność efektów uczenia się), z wyłączeniem kosztów utrzymania uczestnika projekt

Dodatek relokacyjny – udział w dodatkowych, osobistych wydatkach uczestników, związanych ze zmianą miejsca zamieszkania

Wsparcie językowe – wydatki związane z nauką języka, w którym realizowany będzie projekt, przed i/lub w trakcie realizacji działania. Ma formę kursu online lub nauki zorganizowanej przez organizację goszczącą

Koszty nadzwyczajne – dodatkowe wsparcie finansowe do szczególnie drogich kosztów podróży (dotyczy outermost regions), kosztów otrzymania wizy, szczepień i zaświadczeń lekarskich tam, gdzie są one konieczne. Koszty uznawalności kompetencji i kwalifikacji zawodowych (poświadczone kopie dokumentów, wydatki związane z procedurami administracyjnymi, testy umiejętności), dotyczy również kosztów związanych z uczestnictwem młodzieży z mniejszymi szansami lub specjalnymi potrzebami zdrowotnymi w takim zakresie, w jakim nie można ich zakwalifikować do innych kategorii budżetowych

Ubezpieczenie – uczestnicy międzynarodowych działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności objęci są bezpłatnym programem ubezpieczeniowym oferującym ochronę w zakresie KL, NNW, Assistance. Ten element nie wchodzi do budżetu projektu, jest finansowany bezpośrednio przez Komisje Europejską

Koszty działań uzupełniających – maksymalnie 80% kosztów zaplanowanych w projekcie działań uzupełniających

Znak Jakości

Organizacja, która planuje zaangażować się w projekty Staży i miejsc pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności musi uzyskać Znak Jakości.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami programu. Organizacja może wnioskować o następujące typy Znaku Jakości:

Znak Jakości dla projektów Staży

Znak Jakości dla projektów Miejsc pracy

Uwaga! W projektach Staży i miejsc pracy Znak Jakości musi posiadać tylko i wyłącznie organizacja, która zamierza wnioskować o środki finansowe. Pozostali partnerzy, a więc organizacje goszczące pracowników i stażystów nie muszą posiadać Znaku Jakości.

Szczegółowe informacje nt. procedury uzyskiwania Znaku Jakości znajdują się w zakładce Znak Jakości.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Po uzyskaniu Znaku Jakości organizacja może wnioskować o dofinansowanie projektów w ramach konkursów wniosków. Zwykle w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności ogłaszane są 3 terminy naboru wniosków o dofinansowanie: w lutym, kwietniu i październiku. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się w Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

Formularze wniosków o dofinansowanie znajdują się w zakładce Konkurs wniosków.

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ile czasu może trwać projekt?

Maksymalna, całkowita długość projektu Stażu i miejsc pracy to 24 miesiące. To czas, w którym organizacja przygotowuje się do przyjęcia stażysty lub pracownika, realizuje mobilność uczestnika projektu, a po jej zakończeniu przeprowadza ewaluację i rozlicza projekt.
Projekt trwa zawsze dłużej mobilność uczestnika. W przypadku stażysty jest to czas od 2 do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia stażu do 12 miesięcy w szczególnych przypadkach), natomiast działanie pracownika trwa od 3 do 12 miesięcy.

Jak rozpocząć projekt?

Organizacja lub instytucja, która chce rozpocząć Projekt stażu lub miejsca pracy powinna zacząć od zdobycia Znaku Jakości – jest to warunek konieczny do rozpoczęcia projektu. Zdobycie certyfikatu Znaku Jakości jest gwarancją, że uczestnik projektu podejmuje pracę w sprawdzonym przez Narodową Agencję miejscu pracy.

WAŻNE
W 2018 roku zastosowano tymczasowe rozwiązanie, w ramach którego organizacje/instytucje nie będą zobowiązane do posiadania Znaku Jakości w momencie składania wniosku o dofinansowanie w terminie 16 października. Na tym etapie będą one zobowiązane do złożenia wniosku o odpowiedni Znak Jakości

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI